Bike Anarchy Norway - BAN.

Forumet hvor det er lov å kalle en spade for en spade:-)


You are not connected. Please login or register

Endringer for førerkort og drivstoff (JA -jeg kjeder meg litt)

Go down  Innlegg [Side 1 av 1]

mekkern

mekkern
Tidligere var "vanlig" førerkort kl B og kl A til en fylte 100 med unntak for legeerklæring ved høy alder og -10 år for kl C1 C CE-D1 D DE  -fra 2009 bare 5 år.
så det er greit å ta en sjekk for hva som er gjeldene regler innimellom.

For nå er gjeldende varighet for "Lette kjøretøy"-bare 15 år.

Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger
§ 4-1.Gyldighetstid for førerkort
Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-2 til § 4-4. Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. Førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år eller til helseattestens utløp hvis dette leveres. For å oppnå uavbrutt førerett kan førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år med varighet inntil dagen før fylte 78 år. Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort, jf. vedlegg 1 § 2 nr. 9. Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen.
Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013 eller senere, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så lenge helseattesten er gyldig.
Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-3 til § 4-5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 66 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten, men maksimalt til dagen før søker fyller 71 år. For personer som har fylt 70 år, gis førerkortet gyldighet for ett år om gangen.
For asylsøkere som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen.
0 Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).

dette kommer i tillegg til:

§ 4-6.Utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013
Førerkort utstedt før 1. april 1979, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020. Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023. Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033. Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.
Fra og med 19. januar 2033 må EU-førerkort som benyttes for kjøring i Norge være i overensstemmelse med den nyeste EU-modellen for førerkort for å være gyldig.
0 Opphevet ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005). Tilføyd igjen ved forskrift 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrifter 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).


Stadig noe "nytt"  tillegg til strengere krav:

Vedlegg 1 - Helsekrav
§ 1.Generelle bestemmelser om helse.
Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte.
Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse.
Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så lenge tilstanden varer.
§ 2.Krav til helse og førlighet - klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T
For førerkort i klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T gjelder følgende krav til førerens helse:
1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2. Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.
3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.
4. Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken.
5. Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.
6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.
7. Førlighetskrav:
a) Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen.
b) Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.
8. For personer som har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kan førerkort ikke gis lenger gyldighet enn fem år.
9. Førerkortinnehaveren må fra fylte 75 år gjennomføre en allmenn legeundersøkelse og få utstedt nytt førerkort jf. § 4-1. Ved hver senere fornyelse må ny helseattest leveres og nytt førerkort utstedes.
0 Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013).
§ 3.Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E
For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2, også følgende tilleggskrav:
1. Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier.
2. Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader.
3. Det må ikke være dobbeltsyn.
4. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet, og medikamentell forebyggelse av anfall ikke ha vært i bruk eller ansett nødvendig, de siste 10 årene.
5. Ved diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medikamenter, må
a) det ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder
b) føreren være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi
c) føreren regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i forbindelse med kjøring
d) føreren kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi
e) det ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen.
Førerkortet kan ikke gis lenger gyldighetstid enn 3 år.
6. Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom.
7. Med hensyn til førlighet kreves det normal kraft og koordinasjon i begge ben og armer, og naturlig grep i begge hender.
0 Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011).
§ 4.Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E
For førerkort i klassene D, DE, D1 og D1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2 og § 3, også følgende tilleggskrav:
1. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet etter fylte 18 år.
2. Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand.
3. Det må ikke være diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medikamenter.
0 Endret ved forskrift 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011).
§ 5.Egenerklæring om helse - helseattest
For førerkort første gang i klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T kreves, med de unntak som er gitt i det følgende, kun egenerklæring om helse på fastsatt skjema, med mindre Regionvegkontoret eller politiet mener helseattest er nødvendig. Når helseattest ikke kreves, skal det ved førerprøven fremlegges eller gjennomføres en synstest, se trafikkopplæringsforskriften § 29-2.
Ved fornyelse av førerkort som nevnt kreves ikke egenerklæring. Likevel kreves det ved fornyelse av førerkort med begrensninger etter § 4-3 alltid helseattest. For person under 75 år som bruker synskorrigering under kjøring eller er pålagt i førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til synsfunksjonen, dersom ikke fullstendig helseattest kreves av andre grunner. Gjelder behovet for helseattest kun brytningsfeil i øyet, godtas attest på fastsatt skjema fra offentlig godkjent optiker.
Ved utvidelse av førerkort som nevnt kreves helseattest i de tilfeller som er nevnt i annet ledd. Helseattest kreves også ved utvidelse til klasser som nevnt i fjerde ledd.
For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E kreves ved første gangs utstedelse, fornyelse og utvidelse helseattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA 0202). Den del av helseattesten som gjelder syn, kan erstattes av attest fra offentlig godkjent optiker dersom eventuell synsnedsettelse skyldes brytningsfeil i øyet.
For alle førerkortklasser gjelder dessuten:
1. Ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kreves tilleggsattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA 0202b). Denne skal være utfylt av vedkommendes faste lege eller av spesialist i indremedisin.
2. Den som har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må fremlegge attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Ved fornyelse av førerkort er attest fra søkerens faste lege tilstrekkelig, dersom det ikke har vært anfall siden førerkortet ble utstedt eller fornyet.
3. Hvis synsfeltet ikke er normalt, eller hvis det er grunn til å mistenke øyesykdom (utover brytningsfeil), kreves attest fra spesialist i øyesykdommer.
4. Det kan også i andre tilfelle kreves attest fra spesialist.
Attest må ved innlevering av søknad om førerkort ikke være eldre enn 6 måneder. Attester gis 3 års administrativ gyldighet fra utstedelsesdato, med mindre attesten selv har en kortere gyldighetsperiode. Dersom det er grunn til å anta at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid.
0 Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 5 nov 2004 og 1 jan 2005), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.Sist endret av mekkern den 04.02.16 19:29, endret 1 gang

mekkern

mekkern
Her er forresten kodene som står på førerkortet:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18

Vedlegg 4 - Førerkortkoder
I de tilfeller det fastsettes utvidelse eller begrensninger i føreretten etter denne forskrift, eller det nye førerkortet er en utskifting, duplikat eller innbytte av tidligere utstedt førerkort, eller er et bevis for kompetanse som utrykningsfører, skal dette angis på førerkortet med følgende tallkoder med eventuell tekst:

EU-koder

FØRER
01 Korreksjon av synet
02 Høreapparat eller lignende
03 Arm- eller benprotese/ortese
04 Gyldig helseattest skal medbringes (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)
05 Begrenset kjørerett av helsemessige grunner
05.01 Begrenset til kjøring om dagen (for eksempel en time etter soloppgang til en time før solnedgang)
05.02 Begrenset til kjøring innenfor en radius av .... km fra førerkortinnehavers bolig eller bare innenfor by/område .......
05.03 Begrenset til kjøring uten passasjer
05.04 Begrenset til kjøring med en hastighet høyst ..... km/t
05.05 Begrenset til kjøring med ledsager med førerkort
05.06 Begrenset til kjøring uten tilhenger
05.07 Ingen kjøring på motorveg
05.08 Alkoholforbud

KJØRETØYTILPASNINGER
10 Tilpasset girkasse
15 Tilpasset kopling
20 Tilpasset bremseanlegg
25 Tilpasset gasspedal
30 Tilpasset kombinert bremse- og gasspedal
35 Tilpasset instrumentpanel
40 Tilpasset styring
42 Tilpasset førerspeil
43 Tilpasset førersete
44 Tilpasset motorsykkel
44.01 Kombinert betjening av begge bremser
44.02 (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbrems
44.03 (Tilpasset) fotbetjent bakhjulsbrems
44.04 (Tilpasset) manuelt gasshåndtak
44.05 (Tilpasset) manuelt gir og manuell kopling
44.06 (Tilpassede) førerspeil
44.07 (Tilpassede) betjeningsinnretninger (retningsvisere, bremselys.. )
44.08 Setehøyde, som gir føreren mulighet til å ha begge føtter på bakken i sittestilling
45 Kun for motorsykkel med sidevogn
46 Begrenset til trehjuls motorsykkel
50 Begrenset til ett bestemt kjøretøy/understellsnummer VIN (for ikke registreringspliktig kjøretøy)
51 Begrenset til ett bestemt kjøretøy/registreringsnummer VRN
55 Kombinasjon av kjøretøytilpasninger (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)

ADMINISTRATIVE FORHOLD
70 Innbyttet førerkort nr. ...... utstedt i ...... (EU-/FN-kode for land utenfor EØS)
71 Duplikat/utskifting av norsk førerkort nr. .....
72 Begrenset til lett motorsykkel (A1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
73 Begrenset til firehjuls motorsykkel (B1)
74 Begrenset til lett lastebil (C1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
75 Begrenset til minibuss (D1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
76 Begrenset til lett lastebil med tilhenger (C1E), det vil si at trekkbil i klasse C1 kan trekke tilhenger over 750 kg tillatt totalvekt forutsatt at a) vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12000 kg og b) tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider trekkvognens egenvekt. (Denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
77 Begrenset til minibuss med tilhenger (D1E), dvs. at trekkbil i klasse D1 kan trekke tilhenger over 750 kg tillatt totalvekt forutsatt at a) vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12000 kg og b) tilhengeren ikke brukes til persontransport (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
78 Begrenset til kjøretøy med automatgir
79 (...) Begrenset til kjøretøy som angitt i parentesen
79.01 Begrenset til tohjuls motorvogn med eller uten sidevogn
79.02 Begrenset til motorvogn i klasse AM med tre hjul eller firehjuls moped
79.03 Begrenset til trehjuls motorsykkel
79.04 Begrenset til trehjuls motorsykkel med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg
79.05 Motorsykkel klasse A1 med et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,1 kW/kg
79.06 Klasse BE uten begrensning på tilhengers tillatte totalvekt til 3500 kg
80 Begrenset til trehjuls motorsykkel for innehaver av førerkort klasse A som ikke har fylt 24 år
81 Begrenset til innehaver av førerkort klasse A for tohjuls motorsykkel som ikke har fylt 21 år
90 Koder benyttet i kombinasjon med koder som definerer tilpasninger av kjøretøyet
90.01 til venstre
90.02 til høyre
90.03 venstre
90.04 høyre
90.05 hånd
90.06 fot
90.07 anvendelig
95 Fører som oppfyller kravene til yrkessjåførkompetanse etter direktiv 2003/59/EF artikkel 3, inntil ...
96 Rett til å føre motorvogn i klasse B med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og hvor vogntogets samlede tillatte totalvekt er over 3500 kg, men ikke over 4250 kg.
97 Ikke godkjent for føring av motorvogn klasse C1 som faller innenfor forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

Nasjonale koder - gjelder bare kjøring i Norge:
100 To års prøveperiode - dato for utløp av prøveperioden
101 Mangler opplæring i mørkekjøring
110 Geografisk begrenset førerett (kommunenavn eller annet område angis på førerkortet (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)
120 Begrenset til bestemt kjøretøy/kjennemerke i klasse AM, S eller T
130 Gjelder også for bestemt kjøretøy/kjennemerke
131 Gjelder også for brannbil (lastebil) avgiftsmessig klassifisert som motorredskap
132 Gjelder også for kjøring med hhv. tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 2000 kg hhv. 3500 kg, tilkoplet kjøretøy i klasse C eller D
140 Rett til å kjøre motorredskap
141 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger
142 Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger
143 Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg
144 Traktor med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t - tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg, med eller uten tilhenger. Gjelder også for tilsvarende motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger
145 Begrenset til å kjøre tohjuls moped og tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Føreretten gir ikke fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for øvingskjøring
146 Begrenset til å kjøre tohjuls moped, samt rett til å kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg
147 Begrenset til å kjøre tre- eller firehjuls moped
148 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger - med maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg
150 Rett til å kjøre beltemotorsykkel ubegrenset effektforhold
152 Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt, med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t
160 Rett til å kjøre utrykning (dato for utløp av kompetansens gyldighet)
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 7 okt 2005 nr. 1220 (i kraft 1 juni 2006), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 9 mars 2009 nr. 270, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 26 aug 2014 nr. 1116 (i kraft 1 sep 2014), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).

bikeridr

bikeridr
Heh, Ser jo nå at jeg har kode 70 på mitt "Vadītāja Apliecība".. bounce
Noen som finner ut hvorfor?
Hint: Sjekk mellom " Cool

mekkern

mekkern
bikeridr skrev:Heh, Ser jo nå at jeg har kode 70 på mitt "Vadītāja Apliecība".. bounce
Noen som finner ut hvorfor?
Hint: Sjekk mellom " Cool
Fordi du har byttet inn ditt norske setifikat?

bikeridr

bikeridr
mekkern skrev:
bikeridr skrev:Heh, Ser jo nå at jeg har kode 70 på mitt "Vadītāja Apliecība".. bounce
Noen som finner ut hvorfor?
Hint: Sjekk mellom " Cool
Fordi du har byttet inn ditt norske setifikat?
Korrekt Very Happy
På linje 12 på baksiden:
70.(11-sifret tall).N

mekkern

mekkern
Det er stadige endringer når det gjelder motordrivstoff også..

95 oktan har skiftet betegnelse til E-10 fra November 2015.
Masse bla-bla om drivstoff
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-11-02-1261

Her er det også ting som er unndratt offentligheten-dette er virkningene av E10 på deler av kjøretøyparken(hvilket var med i et av høringsdokumentene)
Neste steg er E-20....
Etter 2013 er de heller ikke pålagt å ha en "sikringsbensin" (under 5% innblandning)som "alle" kan benytte.

Biodiesel innblanding kjører noe av det samme løpet.

utgangspunktet i disse rapportene har de allerede forbigått med 5 år..
http://www.vegvesen.no/_attachment/125304/binary/240431

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/bio.pdf

Vi får bruke MOTORsyklene nå mens vi KAN...før det bare blir "dildo-fuel" affraid

mekkern

mekkern
Som jeg har sagt tidligere...også dokumentert fra flere år tilbake....
E20 fra 2020......

https://hoyre.no/~/media/hoyre/filer/161203-utslippskutt-i-20171.pdf?la=nb-no

men det er EN god nyhet i dette det er at andelen "avansert biodrivstoff" er på vei opp...dette kan fungere bedre enn etanol.

Okda


Folkeopplysning Cool Er en del som får overraskelser når de nå må fornye sertifikatene og også når de skal ha helseattest / legeattest fremover. Diabetes er en uting visstnok.

Mahatma

Mahatma
Noen ganger virker det for meg at de prøver å putte inn hindre for å få færre folk på veien ut fra teknikaliteter...

ArcticTiger

ArcticTiger
mekkern skrev:Det er stadige endringer når det gjelder motordrivstoff også..

95 oktan har skiftet betegnelse til E-10 fra November 2015.
Masse bla-bla om drivstoff
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-11-02-1261

Her er det også ting som er unndratt offentligheten-dette er virkningene av E10 på deler av kjøretøyparken(hvilket var med i et av høringsdokumentene)
Neste steg er E-20....
Etter 2013 er de heller ikke pålagt å ha en "sikringsbensin" (under 5% innblandning)som "alle" kan benytte.

Biodiesel innblanding kjører noe av det samme løpet.

utgangspunktet i disse rapportene har de allerede forbigått med 5 år..
http://www.vegvesen.no/_attachment/125304/binary/240431

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/bio.pdf

Vi får bruke MOTORsyklene nå mens vi KAN...før det bare blir "dildo-fuel" affraid

Skjønner ikkje helt denne redselen for "dildo-fuel Rolling Eyes  og at den skal være skadelig for mottorn. Til og med mottorn i den nye amrikaner-pikkuppen (2014 GMC Sierra 1500 med 5,3l EcoTec3 V8) eg har i USA er konstruert for å gå på E85 (85% etanol), så da må jo andre mottorfabrikanter kunne lage sånne mottorer og.
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-engines/l83/

bikeridr

bikeridr
ArcticTiger skrev:
mekkern skrev:Det er stadige endringer når det gjelder motordrivstoff også..

95 oktan har skiftet betegnelse til E-10 fra November 2015.
Masse bla-bla om drivstoff
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-11-02-1261

Her er det også ting som er unndratt offentligheten-dette er virkningene av E10 på deler av kjøretøyparken(hvilket var med i et av høringsdokumentene)
Neste steg er E-20....
Etter 2013 er de heller ikke pålagt å ha en "sikringsbensin" (under 5% innblandning)som "alle" kan benytte.

Biodiesel innblanding kjører noe av det samme løpet.

utgangspunktet i disse rapportene har de allerede forbigått med 5 år..
http://www.vegvesen.no/_attachment/125304/binary/240431

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/bio.pdf

Vi får bruke MOTORsyklene nå mens vi KAN...før det bare blir "dildo-fuel" affraid

Skjønner ikkje helt denne redselen for "dildo-fuel Rolling Eyes  og at den skal være skadelig for mottorn. Til og med mottorn i den nye amrikaner-pikkuppen (2014 GMC Sierra 1500 med 5,3l EcoTec3 V8) eg har i USA er konstruert for å gå på E85 (85% etanol), så da må jo andre mottorfabrikanter kunne lage sånne mottorer og.
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-engines/l83/

Eh, jeg tror mekkern henviser til "duracellkaninfuel" aka "dildofuel" bedre kjent som batterier og elektriske "motor"sykler. Og jeg er enig med ham. Den dagen jeg må på clasohlson å kjøpe "bensin" slutter jeg å kjøre sykkel.

mekkern

mekkern
ArcticTiger skrev:

Skjønner ikkje helt denne redselen for "dildo-fuel Rolling Eyes  og at den skal være skadelig for mottorn. Til og med mottorn i den nye amrikaner-pikkuppen (2014 GMC Sierra 1500 med 5,3l EcoTec3 V8) eg har i USA er konstruert for å gå på E85 (85% etanol), så da må jo andre mottorfabrikanter kunne lage sånne mottorer og.
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-engines/l83/

Har du vært borti mange "flexifuel" motorsykler?
klart det er mulig å lage, men hva med det vi HAR? de fleste mc fabrikanter sier nei til etanol -eller som Honda, Max 10% ellers går garantien...
skal vi ikke kunne forvente at en sykkel vi kjøper i 2017 ikke tar skade av drivstoffet i 2020?
i så fall blir avskrivningen forholdsvis stor da importørene ikke godkjenner så høy andel etanol=0 garanti/reklamasjon.
ei heller på snøfresere gressklippere eller annet utstyr.
Samme med Diesel-der tetninger ikke tåler "grønnsaksdiesel"

ikke sikkert "gammeltraktoran" eller nye tåler dette..

Edit:
Hva sier Ducati om 20% etanol da?
http://deformedfueltanks.com/

Sponsored content


Til Toppen  Innlegg [Side 1 av 1]

Permissions in this forum:
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet